Search

Arviointi

Arviointi

Arvioinnin tavoitteet

Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle ja hänen huoltajalleen opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Arvioinnin keskeiset tehtävät ovat oppimisen tukeminen ja ohjaaminen sekä oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkyväksi tekeminen.

Opintojakson arviointi

Opiskelijan oppimista arvioidaan opintojakson aikana. Opintojakson arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Jokainen opintojakso arvostellaan erikseen. Oppiaineen opetussuunnitelmassa määritellään kunkin opintojakson arvosteluperusteet ja tavat. Ne selvitetään opiskelijalle opintojen alkaessa. Arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla.

Arvioinnin yhteiset käytänteet

  • Opintojakson alussa opettaja tiedottaa tavoitteista ja arvioinnista
  • Opintojakson aikana opettaja antaa palautetta, kannustaa ja korjaa virheitä
  • Opintojakson lopussa on mahdollisesti koe tai muu näyte osaamisesta
  • Arvosanan perusteina ovat opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely suhteessa opintojakson tavoitteisiin
  • Pakolliset opinnot ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot arvioidaan arvosanalla 4–10
  • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot voidaan arvioida numeroarvosanalla 4–10 tai suoritusmerkinnällä
  • Temaattiset opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä

Oppimisen tuen tarpeet, kuten sairaudesta tai vammasta johtuvat haasteet, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa arvioinnissa huomioon siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa.

Hylätyn opintojakson suorittaminen

Hylättyä opintojaksoa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla kurssin jälkeiseen uusintakokeeseen. Uusintakoetilaisuus järjestetään viisi kertaa lukuvuodessa. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan opettajanhuoneen listaan. Hylätyn opintojakson voi myös aina suorittaa käymällä se uudestaan.

Hyväksytyn opintojakson arvosanan korottaminen

Opiskelija voi korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa kerran uusintakokeessa. Parempi arvosana jää voimaan. 

Aineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Jokainen opiskeltu pakollinen ja valtakunnallinen valinnainen opintojakso on mukana oppiaineen arvosanassa. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista hyväksytysti.

Pakollisia ja valinnaisia yht.Hylättyjä voi olla enintään
2–5 op0 op
6–11 op2 op
12–17 op4 op
yli 18 op6 op

Opiskelija on oikeutettu pyytäessään saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta, sekä oppiaineista, joissa hänen oppimääränsä käsittää vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisista vieraista kielistä, joissa opiskelijan oppimäärä käsittää korkeintaan neljä opintopistettä.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Jos opiskelija on tyytymätön tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua Itä-Suomen aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa arvosanan tiedoksisaannistaan. Aluehallintovirasto voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajaa toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.

Tämä sivusto käyttää evästeitä

Hyväksymällä evästeiden käytön, varmistat parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.