Search

Opiskelijan tuki

Opiskelijan tuki

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja on lähin tukihenkilösi lukiossa. Ryhmänohjaaja jakaa ajankohtaista tietoa ja seuraa opintojesi edistymistä. Ryhmänohjaajan puoleen voit kääntyä kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.

Tukiopetus

Tilapäisesti opinnoissaan sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi jälkeen jääneellä opiskelijalla on mahdollisuus tukiopetukseen. Opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä aineen opettajaan ja pyytää tukiopetusta. Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja myös ohjaavat tukiopetukseen. Tukea on saatavilla erityisesti kielissä ja matematiikassa. Englannissa ja ruotsissa tarjotaan ensimmäisissä jaksoissa johdantokurssit KiJoEN ja KiJoRU, joissa kerrataan perusopetuksen oppimäärää.

Erityisopetus

Erityisopettaja Eeva Maria Viljanen toimii opiskelijoiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Lukion erityisopetus on kaikille oppilaille avoin ja saatavilla oleva palvelu silloin, kun opinnot eivät suju halutulla tavalla. Yhteistyö erityisopettajan kanssa ei edellytä diagnosoitua oppimisvaikeutta. Annettava tuki perustuu oppilaan tarpeisiin, jotka selvitetään kartoittamalla opiskeluvalmiuksia muun muassa luki-testein, haastatteluin ja opettajien havaintojen perusteella.

Kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään lukivaikeuskartoitus syksyllä. Kartoituksen perusteella erityisopettajan haastatteluun kutsutaan oppilaat, jotka ovat saaneet jollakin lukitestin osa-alueella heikon tuloksen tai muuten ilmaisseet tuen tarpeen itsearvio-osiossa. Tarvittaessa tehdään tarkempi lukitesti.

Erityisopettaja pyrkii vastaamaan oppilaiden tarpeisiin järjestämällä säännöllistä pedagogista tukea muun muassa yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Käsiteltävät aiheet voivat olla esimerkiksi oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen liittyviä kysymyksiä, opiskelutekniikoihin tai ajanhallintaan liittyviä harjoituksia. Lisäksi erityisopettaja auttaa tilanteen mukaan rästitöissä. Lisäksi erityisopettaja seuraa oppilaiden opintoja ja jaksamista keskusteluissa esille tulleiden tuen tarpeiden mukaisesti. Myös vanhemmat voivat halutessaan tiedustella erityisopettajalta apua lastensa opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

Lukiossa annetaan tukea opiskelijalle, jonka opiskelun edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea psyykkisistä tai sosiaalisista tai elämäntilanteeseen liittyvistä syistä tai joilla on oppimisvaikeuksia.

Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjaajana toimii Satu Hytinkoski. Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja opiskelutaitojen kehittämisessä sekä ohjata uran ja opiskelupaikan valinnassa lukion jälkeen. Pyrkimyksenä on myös lisätä lukiolaisen työelämätietoutta.

Opinto-ohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa lukio-opintojen suunnittelussa ja auttaa kaikissa opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Opinto-ohjaaja myös seuraa opintojesi edistymistä. Opinto-ohjaajan tapaat ensimmäisen vuoden aikana opotuntien ja henkilökohtaisen ohjauskeskustelun merkeissä. Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä esimerkiksi, kun opiskelu ei suju tai valintasi kaipaavat muokkausta tai haluat pohtia jatko-opintosuunnitelmiasi. Asioita hoitamaan voit tulla aina kun ovi on auki. Voit myös varata henkilökohtaisen keskusteluajan.

Ensimmäisen lukiovuoden opo-tuntien tavoitteena on perehdyttää sinut lukion työtapoihin ja lukio-opiskeluun. Lukion loppuvaiheessa, kolmantena opiskeluvuonna, opinto-ohjaaja seuraa opintojen loppuun suorittamista ja käy ohjauskeskustelun kaikkien opiskelijoiden kanssa.

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhuolto osana oppilashuoltoa on ennaltaehkäisevää ja pyrkii opiskelijoiden terveydentilan edistämiseen sekä mahdollisimman terveelliseen kouluympäristön luomiseen. Koululääkäri ja terveydenhoitaja tekevät yhteistyötä opiskelijan, kodin ja koulun kanssa sekä muiden terveydenhuoltoviranomaisten ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.
Kouluterveydenhoitaja tarkastaa opiskelijat 1. ja 2. luokalla sekä tapaa opiskelijoita yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koululääkäri tekee lakisääteisiä terveystarkastuksia ja ohjaa tarvittaessa hoitoon. Koululääkäri on koululla sopimuksen mukaan. Jos opiskelijalla todetaan esim. alentunut näkö tai kuulo, on hänellä mahdollisuus päästä lähetteellä erikoislääkärin tutkimukseen.
Koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman hoidon korvaa tapaturmavakuutus. Tapaturman sattuessa on otettava yhteys opettajaan tai terveydenhoitajaan.
Terveydenhoitaja Kaarina Virta on tavattavissa koululla maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 12.00. Vastaanotolle voit tulla ilman ajanvarausta. Voit myös varata ajan puhelimitse 044 417 2075, Wilman kautta tai sähköpostitse kaarina.virta@terveystalo.com.

Kuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtäviin kuuluu opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukeminen. Kuraattorin työ on kuuntelemista, keskustelua, ohjaamista ja neuvontaa. Kuraattoria voi tulla tapaamaan esimerkiksi arjenhallintaan, väsymykseen, ihmissuhteisiin, opiskelumotivaatioon tai elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Tapaamiset kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse, huoltaja, tai huoltajan ja opiskelijan suostumuksella opettaja.

Koulukuraattori Katja Immonen on tavattavissa koululla maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.00. Kuraattorin tavoitat numerosta 044 417 5384 sekä Wilman kautta ja sähköpostilla katja.immonen@terveystalo.com.

Psyykkari

Psyykkari tarjoaa varhaista tukea nuorten mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa ja ongelmissa. Psyykkari myös osallistuu kouluyhteisön kehittämiseen mielenterveyttä edistäväksi sekä tiedon lisäämiseen mielen hyvinvoinnista.
Psyykkarin työhön kuuluu:
tuen tarpeen arviointia, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja tarvittaessa ohjausta jatkohoitoon
nuorten tukikäyntejä sekä tarvittaessa vanhempien/perheen tapaamisia, yhteydenpitoa vanhempiin ja tarvittaviin yhteistyötahoihin
tarvittaessa oppilashuoltotyöhön osallistumista, konsultatiivisen tuen antamista ja yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa
mahdollisuuksien mukaan mielenterveyteen liittyvien akuutteihin kriisitilanteisiin vastaamista.
Oppilas voi ohjautua psyykkarin vastaanotolle koulun aikuisen ohjaamana tai oppilas ja /tai vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan.
Psyykkari Ullamaija Harinen on tavattavissa koululla keskiviikkoisin klo 13.00-15.00 terveydenhoitajan huoneessa. Yhteydenotto puhelimitse puh. 044 417 2067 tai sähköpostitse ullamaija.harinen@terveystalo.com.

OPISKELIJAHUOLTO

Yhteisöllinen opiskelijahuolto
Yhteisöllinen opiskelijahuolto on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa. Sen tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, osallisuutta, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta. Samalla edistetään opiskeluyhteisön hyvinvointia ja opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Säännöllisesti kokoontuvaan opiskeluhuoltoryhmään kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja kuraattori.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto
Yksilökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja. Näitä voivat olla opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä moniammatillinen yksilöllinen opiskeluhuoltoryhmä. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Tavoitteena on ehkäistä ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja huolehtia siitä, että opiskelija saa tarvitsemansa tuen.

OPINTOSOSIAALISET EDUT

Oppivelvollisuuden pidentymisen myötä lukio-opiskelu on sinulle maksutonta ja saat lukiolta käyttöösi kaikki tarvittavat työvälineet ja kirjat.

Opintoraha
Mikäli sinulle ei enää makseta lapsilisää, voit saada lukio-opintoihin opintorahaa. Opintorahaa voidaan myöntää aikaisintaan 17-vuotissyntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Lukiolainen voi saada opintorahaa, mikäli hän suorittaa lukukaudessa vähintään 20 opintopistettä, eli lukuvuodessa vähintään 40 opintopistettä.

Koulumatkatuki
Lukiolainen voi saada myös koulumatkatukea. Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja opiskelijat, jotka opiskelevat päätoimisesti ja joilla on pitkä koulumatka. Koulumatkatukiasiat voit selvittää elokuussa toimistosihteeri Erja Rinkisen kanssa.

Lisätietoja opintoetuuksista voit lukea Kelan sivuilta: www.kela.fi/opiskelijat

Tämä sivusto käyttää evästeitä

Hyväksymällä evästeiden käytön, varmistat parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.