Search

Lukiossa opiskelu

Lukiossa opiskelu

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet (lukiolaki)

Oikeudet

 • Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
 • Oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.
 • Oikeus saada opinto-ohjausta, henkilökohtaista ja muuta opintojen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta.
 • Oikeus suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä enintään neljässä vuodessa.
 • Oikeus saada erityisopetusta ja muuta tukea yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 • Oikeus maksuttomaan ateriaan työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.
 • Oikeus maksuttomiin työvälineisiin (tietokone) ja oppikirjoihin.

Velvollisuudet

 • Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jos hänen poissaololleen ei ole perusteltua syytä.
 • Lupa poissaoloon tulee hakea etukäteen ryhmänohjaajalta tai rehtorilta.
 • Velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Velvollisuus käyttäytyä muita kiusaamatta.
 • Velvollisuus välttää toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta ja terveyttä.

Oppituntien kellonajat

8.00–8.45
8.50–10.10
10.15–11.30
ruokailu
12.00–13.15
13.30–14.45
15.00–16.15
tai
13.15–13.45 ro-tuokio
/ hallituksen kokous

 1. 13.45–15.00

Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä sisältää opintoja vähintään 150 opintopistettä. Mikäli opiskelijan tarkoituksena on valmistua lukiosta kolmessa vuodessa, tulee kahden ensimmäisen vuoden aikana suorittaa vähintään 60 opintopistettä / lukuvuosi.

Pakolliset opinnot

Pakollisia opintoja on matematiikan tasosta riippuen 94 opintopistettä (lyhyen matematiikan valinneilla) tai 102 opintopistettä (pitkän matematiikan valinneilla). A-ruotsia opiskelevilla on kaksi pakollista opintopistettä enemmän.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot syventävät ja täydentävät eri aineiden pakollisia opintoja. Jokaisen on suoritettava lukioaikana vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Valtakunnallisten valinnaisten opintojen sisältö huomioidaan ylioppilaskirjoitusten laadinnassa.

Muut opinnot

Opiskelijat voivat valita myös koulukohtaisia valinnaisia opintoja kirjoitusaineissa tai muun kiinnostuksen mukaan.

Yrittäjyyslinja koostuu yhdeksästä yrittäjyyteen liittyvästä kurssista. Yrittäjyyden, kotitalouden ja kilpaurheilun opinnot luetaan koulukohtaisiin valinnaisiin opintoihin. Koulukohtaisina valinnaisina opintoina voit suorittaa myös esimerkiksi anniskelu- ja hygieniapassikoulutukset, joista anniskelupassin voi suorittaa Samiedussa.

Lukudiplomit

Sulkavan lukiossa on mahdollista suorittaa liikunnan lukiodiplomi LILD04, kuvataiteen lukiodiplomi KULD02, kotitalouden lukiodiplomi KOLD01 ja musiikin lukiodiplomin MULD06. Diplomien suorittamista kannattaa tiedustella suoraan aineenopettajalta.

Jaksot ja arviointiviikko

Sulkavan yrittäjyyslukiossa noudatetaan 5-jaksojärjestelmää. Lukuvuosi on jaettu noin 7 viikkoa kestäviin jaksoihin, joissa kussakin opiskellaan 4–7 oppiainetta. Jokaisen jakson lopussa on arviointipäivät. Arviointipäivinä ei järjestetä muuta opetusta.

Mikäli sairastut tai olet muuten estynyt saapumasta arviointipäivinä kokeeseen, ilmoita asiasta opettajalle mahdollisimman pian. Koe suoritetaan yleensä seuraavana uusintakoepäivänä.

Arviointipäivät 2023 – 2024

Opintojaksojen suorittaminen itsenäisesti

Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja itsenäisesti. Tällöin opiskelija suorittaa opettajan tai rehtorin kanssa erikseen sopimallaan tavalla yhden tai useamman opintokokonaisuuden itsenäisesti opiskellen.

Kyseeseen voi tulla myös pienempi osa opinnoista. Keskustele opintojen itsenäisestä suorittamisesta aina ensisijaisesti ko. aineen opettajan kanssa.

Verkko-opinnot ja opintotarjottimen ulkopuolella suoritettavat opinnot

Sulkavan lukion opintotarjottimen opintojen lisäksi voit opiskella lukion oppimäärään sisällytettäviä opintoja myös muissa oppilaitoksissa. Voit esimerkiksi suorittaa joitain opintoja verkko-opintoina nettilukion tai TutorHousen kautta.

Sinun on myös mahdollista osallistua ammatillisiin opintoihin ja saada näistä suoritusmerkintä lukio-opintoihin. Tyypillisimmin opiskelijamme ovat suorittaneet Samiedun tarjoamista ammatillisista opinnoista hygieniapassi-, anniskelupassi- ja ensiapukorttikoulutuksia.

Myös yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat lukiolaisille suunnattuja avoimia opintoja, joita lukiolainen voi ottaa mukaan omaan opinto-ohjelmaan. Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan korkeakouluopintoja lukioaikana, ota yhteys opinto-ohjaajaan.

Poissaolot

Lukiolaisen tulee selvittää kaikki poissaolot oppitunneilta. Poissaolot ja poissaolon syy selvitetään Wilmassa. Alle 18-vuotiaan poissaolot selvittää aina huoltaja. Täysi-ikäisen opiskelija voi selvittää poissaolot myös itse.

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.

Henkilökunnan vastuualueet

Ryhmänohjaaja kontrolloi ja selvittää oppilaiden poissaolot sekä antaa luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Opiskelijan tulee ennalta anoa lupaa poissaoloon ensisijaisesti ryhmänohjaajalta.

Opiskelijan tulee myös ilmoittaa sairauspoissaolosta ryhmänohjaajalle, joka merkitsee poissaolon Wilmaan. Aineenopettaja merkitsee poissaolot ja muut merkinnät Wilmaan.

Rehtori myöntää anomuksesta kolmea päivää pidemmät poissaolot. Loma-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin Wilman lomakkeella.

Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja valvovat opintojen etenemistä ja poissaoloja.

Ohjeita opiskelijalle

 • Poissaolot tulee selvittää mahdollisimman pian.
 • Alaikäisen opiskelija poissaoloista selvityksen tekee huoltaja. Täysi-ikäinen voi selvittää itse poissaolonsa tai myöntää Wilman käyttöoikeuden vanhemmalleen.
 • Poissaoloille on esitettävä viranomaistodistus, joka on lääkärin, hammaslääkärin, terveydenhoitajan, sosiaaliviranomaisen, poliisin, tuomarin tms. antama todistus, ryhmänohjaajan tai rehtorin myöntämä lupa tai muu luotettava erityisselvitys.
 • Äkillisissä sairaustapauksissa kesken koulupäivän poissaololuvan voi myöntää ryhmänohjaaja, lukion opettaja, terveydenhoitaja tai rehtori.
 • Ilmoita ennalta sovitut poissaolot aina myös aineenopettajalle ja selvitä tunnin tehtävät.

Poissaolo koepäivänä

Jos opiskelija tietää ennalta joutuvansa olemaan poissa koepäivänä, tulee hänen anoa siihen ensin lupa ryhmänohjaajalta sekä selvittää korvaava koepäivä ennakkoon aineenopettajan kanssa.
Opiskelijan tulee ilmoittaa äkillisestä poissaolosta koepäivänä suoraan aineenopettajalle.
Koepäivän äkillisestä poissaolosta tulee esittää viranomaistodistus ryhmänohjaajalle.

Itsenäinen opiskelu ja poissaolojen korvaaminen

Itsenäistä opiskelua voidaan edellyttää opiskelijalta silloin, jos jokin teemapäivä, yhteistyökurssi, kurssien päällekkäisyys, vierailu, vierailija tai muu lukion lukuvuosisuunnitelmaan kuuluva tapahtuma estää läsnäolo-opetuksen.
Opiskelija on velvollinen korvaamaan myös omista syistä aiheutuvat poissaolot korvaavilla tehtävillä.

Opiskelijakunnan hallitus ja tutortoiminta

Osallistumalla lukion opiskelijakunnan hallituksen toimintaan pääset mukaan vaikuttamaan lukion arjen asioihin ja opiskelijoiden asemaan sekä kouluviihtyvyyteen. Aikaisemmin hallitus on mm. suunnitellut virkistyspäiviä ja lukiolaisten taukotilaa sekä tuoneet opettajien tietoon opiskelijoiden näkemyksiä opintoihin liittyvistä asioista.

Tutor-opiskelijoiden keskeinen tehtävä on opastaa uusia lukiolaisia opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Tutorit toimivat myös Sulkavan lukion edustajina ja esittelijöinä osallistumalla lukion markkinointiin yseille suunnatuissa lukioesittelyissä ja vanhempainilloissa. Tutoreilla on keskeinen asema kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden vahvistajina.

Osallistuminen opiskelijakunnan hallituksen toimintaan ja/tai tutorina toimiminen kuuluvat Nuori vaikuttaja -opintojaksoon ja näistä on mahdollista saada opintosuoritus. Ennen kaikkea osallistuminen opiskelijakunnan hallitukseen ja tutor-toimintaan vahvistaa keskeisiä työelämässä / yrittäjyydessä tarvittavia taitoja, kuten:

 • vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
 • kokous- ja neuvottelutaidot
 • suunnittelu- ja organisointitaidot
 • yhteiskunnallinen osaaminen (aktiivinen ja kriittinen kansalainen)


Tämä sivusto käyttää evästeitä

Hyväksymällä evästeiden käytön, varmistat parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.